EMAIL : packaginginter@gmail.com

TEL : 081-179-4546 คุณแก้ว - IDLine : @yongyee2529

​กระป๋องกระดาษ

กระป๋องกระดาษ 

เป็นงานบรรจุภัณฑ์ที่นิยมสร้างความพรี่เมี่ยม สร้างคุณค่าให้กับสินค้ามากขึ้น โดยสวนใหญ่แล้ว
เมื่อบรรจุจะสร้างความ save earth เน้นงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการสั่งผลิต
กระป๋องกระดาษมีรายละเีอยดมากมายนิดหน่อยในการขอราคา ซึ่งหากลูกค้ามี art work
จะช่วยได้ดีมาก รายละเอียดเบื้องต้นที่ต้องแจ้งเพื่อเสนอราคา ดังนี้ 

1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

2. ความสูง 

3. จำนวนสีที่พิมกี่สี นับสีพื้นด้วยค่ะ  

4. พิมปกติ สีปกติ ไม่มีการปั้มเคเงิน เคทอง หรือไม่  

5. ฝา ต้องการฝากระดาษหรือฝาอะลูมิเนียม  

ประมาณนี้ค้าาา ส่งรายละเอียดเข้า packaginginter@gmail.com
หรือ  IDLine : yongyee2529

null