EMAIL : packaginginter@gmail.com

TEL : 081-179-4546 คุณแก้ว - IDLine : @yongyee2529

แพคเกจจิ้งไม่ซ้ำแบบทั่วไปโดยแปลกใหม่ แตกต่างจากแบบเดิมๆ

แพคเกจจิ้งไม่ซ้ำแบบทั่วไปโดยแปลกใหม่ แตกต่างจากแบบเดิมๆ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงตลาดในปัจจุบันและมองไปไกลถึงอนาคตว่าตลาดมีลักษณะอย่างไร
มีการบริการตนเองมากขึ้นไหม แพคเกจจิ้งที่จะผลิตออกสู่ตลาดต้องสื่อสารให้ผู้ซื้อรับรู้ว่ามีสินค้าที่เราผลิตวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว
และต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและตัดสินใจซื้อสินค้าเราในที่สุด
ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อตัวสินค้าผู้ออกแบบจึงควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ
ของการออกแบบให้แสดงตัวโดดเด่น สะดุด ความสนใจ โดยการศึกษาข้อมูลบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งที่มีในท้องตลาด
แล้วนำมาสร้างความแตกต่างแปลกใหม่ให้กับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เราจะนำเสนอ ให้สามารถแสดงตัวอยู่ท่ามกลางสินค้าอื่นๆ
ได้อย่างโดดเด่นสะดุดตา ทำให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ


การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อในระดับหนึ่ง
ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า จุดขายและนำสินค้าไปใช้อย่างภาคภูมิโดยมีรูปแบบแปลกใหม่
แตกต่างไปจากสิ่งเดิม การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หมายถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งที่แปลกใหม่
แตกต่างจากแบบเดิมๆได้นั้นนักออกแบบต้องมีการศึกษาข้อมูลการตลาดและพิจารณานำมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์
ออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ซ้ำแบบบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
ออกแบบการสื่อสารข้อความของฉลากบรรจุภัณฑ์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในฉลากให้แปลกใหม่ น่าคิด น่าสนใจ
การออกแบบตัวอักษรบนฉลากให้แปลก น่าสนใจและจดจำได้ง่ายแหล่งอ้างอิง : เว็บรวมข้อมูลสินค้า  (http://hostsghosts.com/12/07/16/46/แพคเกจจิ้งไม่ซ้ำแบบทั่/)