EMAIL : packaginginter@gmail.com

TEL : 081-179-4546 คุณแก้ว - IDLine : @yongyee2529

Packaging Design

Packaging design

วันนี้จะมาพูดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แยกออกเป็น 2 ด้าน  

1. การออกแบบโครงสร้าง หมายถึงการกำหนดบรรจุภัณฑ์ในด้านวัสดุ รูปแบบ รูปทรง มิติ
วิธีการผลิต หน้าที่เฉพาะที่ต้องการ เหล่านี้ต้องอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ในการทดสอบวิเคราะห์ และคำนวนต้นทุน  

2. การออกแบบกราฟฟิค หมายถึง การออกแบบสื่อสารให้ผู้บริโภคเป้าหมายทราบ
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ อาจจะะเป็นลวดลาย องค์ประกอบ สี และสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจ


null


ที่มา : วาราสารบรรจุภํณฑ์ไทยฉบับที่ 111